Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie i strony MykaNews.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-15

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności:

Część filmów w serwisie Youtube nie posiada transkrypcji gdyż zostały wyprodukowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część zdjęć obiektów nie posiada tekstów alternatywnych, ponieważ powstały one przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Karbowska, gok@gokmykanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 374 00 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie znajduje się w Mykanowie, ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów.

Wejście do budynku jest wygodne i równe, na poziomie zewnętrznego gruntu, nie ma żadnych schodów ani podjazdów.

Budynek posiada 2 poziomy: parter i piętro.

         Na parterze znajduje się przestronny hol na jednym poziomie połączony z dwoma korytarzami; położony po lewej stronie prowadzi do biblioteki, archiwum, pomieszczenia socjalnego; położony po prawej stronie do sali zajęć oraz szatni i toalet. Jedna z toalet jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Z holu po lewej stronie jest bezpośrednie wejście do sali widowiskowej, natomiast po prawej stronie znajdują się schody prowadzące na piętro budynku.

Na piętrze znajdują się sale na zajęcia, pomieszczenia biurowe, szatnia oraz toalety.

Ta część nie jest w pełni dostępna dla osób o szczególnych potrzebach ze względu na brak windy.

W związku z tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo przewidziano punkt obsługi w bibliotece  na parterze budynku; (na drzwiach jest zamontowany dzwonek w celu wezwania pracownika).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Staramy się w najlepszym stopniu spełnić warunki ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content