RODO i inne

Standardy Ochrony Małoletnich w formacie pdf

———————————————————————————————————————————————

RODO – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję , że:
1.Administratorem  danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie  jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie z siedzibą: ul. Samorządowa 1A, 42-233 Mykanów
2.Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Ewa Olejarz   – /34/ 3288019 wew. 40 lub e- mail : ewa.olejarz@mykanow.pl
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzanie  jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia.
6.Każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do  przenoszenia danych wyłącznie na zasadach określonych ww. Rozporządzeniu.
7.Istnieje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  , gdy uzasadnione jest, że  dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Monitoring

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI MONITORINGU WIZYJNEGO

na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz terenu przed budynkiem.

§ 1

Zapisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie (zwany dalej: GOKiS) oraz terenu przed budynkiem(zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. monitoringu – należy przez to rozumieć odbiór i rejestrację z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w miejscach będących własnością GOKiS;

 2. systemie monitoringu – należy przez to rozumieć zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu;

 3. kamerze – należy przez to rozumieć urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektronicznych nośnikach informacji;

 4. systemie rozpoznawania/analizy obrazu – należy przez to rozumieć oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery, a także ocenę ich zachowań lub intencji;

 5. Administratorze danych osobowych– należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz terenu przed budynkiem;

 6. Administrator Systemu Informatycznego – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownika biurowego w GOKiS, zarządzającego monitoringiem i odpowiedzialnego za funkcjonowanie obszaru IT w GOKiS.

§ 2

Cel monitoringu

Celem instalacji monitoringu w GOKiS jest:

 1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

 2. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz uczestników wydarzeń kulturalnych, zajęć, warsztatów.

 3. ochrona mienia w tym materiałów bibliotecznych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie.

 4. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie na szkodę.

§ 3

Obszar i zasady monitoringu

  1. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  2. System monitoringu wizyjnego obejmuje budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz terenu przed budynkiem położony w Mykanowie przy ul. Samorządowej 1A.

  1. GOKiS posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku GOKiS) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar przed budynkiem GOKiS). Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w GOKiS.

  3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

  4. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku.

  5. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 4 tygodnie następnie są nadpisywane.

  6. Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Dyrektora GOKiS w Mykanowie, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

§ 4

Zakres monitoringu

1. System monitoringu wizyjnego składa się w szczególności z kamer, rejestratorów, okablowania i oprogramowania monitoringu, a ponadto stanowiska umożliwiającego podgląd obrazu z kamer i rejestratory.

2. Monitoring podlega nadzorowi prowadzonemu przez pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownika biurowego oraz na podstawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie, ma on dostęp do:

 1. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;

 2. urządzenia rejestrującego;

 3. zapisów z kamer.

3. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na terenie GOKiSu, terenu przed budynkiem upoważnione są następujące osoby:

 1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie,
 2. pracownik biurowy
 3. inna upoważniona przez Dyrektora osoba.

 

§ 5

Obowiązek informacyjny

1. Obowiązek informacyjny wobec osób, których wizerunek został utrwalony za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest spełniony poprzez:

 1. rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem ;

 2. zamieszczenie na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku GOKiS w Mykanowie przy ul. Samorządowa 1A, oraz na stronie internetowej https://gokis.bip.gov.pl/ klauzuli, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

 3. każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora, której wzór stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego regulaminu.

§ 6

Udostępnienie nagrań

 1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności. Udostępnienie następuje po wyrażeniu pisemnej zgody przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie lub w przypadku jego nieobecności przez pracownika biurowego lub przez inną upoważnioną przez Dyrektora osobę.

 2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.

 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może się zwrócić do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie z pisemnym wnioskiem/ załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu/ o sporządzenie kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawionym organom. W przypadku bezczynności uprawionych organów kopia jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.

 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem na ‘’Wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego w zasobach GOKiS.

 6. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie”, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 4 pkt.3 c, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

Zapisy końcowe

 1. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 2. Wszelkie dostrzeżone niesprawności lub nieprawidłowości w działaniu systemu monitoringu każdy z pracowników GOKiS ma obowiązek zgłosić niezwłocznie Dyrektorowi lub pracownikowi biurowemu lub innej upoważnionej osobie.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzje podejmuje Administrator.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu w Mykanowie.

wersja pdf: Regulamin monitoringu GOKiS

Skip to content